Obchodní podmínky

společnosti HMF Commerce s.r.o.
se sídlem U Pošty 375/2, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
identifikační číslo: 10923624
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou
C 86102
datová schránka: 8u4ztyy
e-mail: info@petlando.cz
telefon: +420 601 211 140
(dále jako „prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístěné na internetové adrese www.petlando.cz (dále jen „webová stránka“),
a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2 Prodávajícím je společnost HMF Commerce s.r.o., se sídlem U Pošty 375/2, 735 64
Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 10923624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 86102, datová schránka: 8u4ztyy,
e-mail: info@petlando.cz, telefon: +420 601 211 140.
1.3 Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek se prodávající
zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě dle kupní smlouvy,
a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že toto zboží
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
1.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavírána distančním způsobem, tedy
za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné
fyzické přítomnosti smluvních stran; náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto
komunikačních prostředků (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Kupující
uzavřením kupní smlouvy potvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků
umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
1.5 Kupující můţe být buď spotřebitel nebo podnikatel.
1.6 Spotřebitelem se ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každý
člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
1.7 Podnikatelem se ve smyslu ustanovení § 420 občanského zákoníku rozumí osoba
(fyzická nebo právnická osoba), která samostatně vykonává na vlastní účet
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely
ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá
smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na
účet podnikatele.
Kupující, který při vytvoření objednávky nebo v rámci registrace svého uživatelského
účtu ve webovém rozhraní obchodu uvede své identifikační číslo (IČO), se pro účely
těchto obchodních podmínek považuje za podnikatele.
1.8 V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylující se od obchodních podmínek.
V případě, že v kupní smlouvě jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednána ujednání
odchylná od obchodních podmínek, tato odchylná ujednání mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.
1.9 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat tyto obchodní podmínky;
pro práva a povinnosti smluvních stran platí znění obchodních podmínek účinné ke dni
uzavření kupní smlouvy.
1.10 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
1.11 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
1.12 Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními
předpisy. Nestanoví-li platné právní předpisy jinak, uzavřená kupní smlouva není
přístupná třetím osobám.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní
obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
2.2 Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o:
a) objednávaném zboží,
b) způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených se zvoleným
způsobem doručení zboží,
c) způsobu úhrady kupní ceny a nákladech souvisejících se zvoleným způsobem
úhrady kupní ceny,
d) kupujícím, a
(dále společně jen jako „objednávka“).
Tímto ustanovením není omezena moţnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Kupující si může vybrat jakékoliv zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu, u kterého je umístěno tlačítko označené nápisem „Do košíku“ (nebo jinou
odpovídající formulací) nebo následujícím piktogramem .
Po stisknutí uvedeného tlačítka se objednávané zboží přidá do nákupního košíku kupujícího.
2.4 Vytvoření objednávky je podmíněno uvedením údajů, které objednávkový formulář
vyžaduje, a které jsou nezbytné k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím
a kupujícím.
2.5 Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené
kupujícím v rámci vytváření objednávky jsou ze strany prodávajícího považovány za
správné a pravdivé.
2.6 Před odesláním své objednávky prodávajícímu má kupující možnost tuto svoji
objednávku zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to
i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při jeho
zadávání údajů do objednávky.
2.7 Kupující odešle objednávku prodávajícímu stisknutím tlačítka „OBJEDNAT s
povinností platby“.
2.8 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s hlavními vlastnostmi zboží
uvedenými ve webovém rozhraní obchodu, s kupní cenou za toto zboží, se způsobem
jeho dodání a s náklady na jeho dodání. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující
dále potvrzuje, že je seznámen se skutečnosti, že v případě uzavření kupní smlouvy je
povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží včetně nákladů souvisejících
s vybraným způsobem dopravy a vybraným způsobem úhrady kupní.
2.9 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu rovněž potvrzuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.10 Odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu nedochází k uzavření kupní smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím. Odesláním objednávky kupující činí prodávajícímu
nabídku na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v objednávce a za podmínek
upravených v těchto obchodních podmínkách.
2.11 Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí kupní smlouvou a obchodními podmínkami,
které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Prodávající činí potvrzení objednávky
kupujícího elektronicky, a to formou emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou
kupující uvedl prodávajícímu. Přílohu tohoto potvrzení tvoří aktuální znění obchodních
podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.
2.12 Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvě v textové
podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.
2.13 V případě, že spolu s kupní smlouvu smluvní strany uzavřely darovací smlouvu, jejímž
předmětem je darování dárku prodávajícím kupujícímu, je tato darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý
dárek. Ujednání dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li prodávající kupujícímu spotřebiteli
bez objednávky kupujícího-spotřebitele.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1 Prostřednictvím webového rozhraní obchodu se kupující může u prodávajícího
zaregistrovat, tj. vytvořit si u prodávajícího svůj uživatelský účet (dále jako
„uživatelský účet“).Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání
zboží, přičemž v tomto případě objednávání zboží dojde k předvyplnění údajů
nezbytných pro vytvoření objednávky dle aktuálních údajů kupujícího uložených v jeho
uživatelském účtu.Při registraci je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny
své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně
povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím
považovány za správné a pravdivé.
3.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.
3.3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetí osobě.
3.4 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, nebo v případě, pokud kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.
3.6 Registrací kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení
obsahujících informace o zvýhodněných nabídkách prodávajícího (tzv. newslettery),
ledaže kupující již při registraci toto zasílání odmítne. V případě, že kupující poskytne
prodávajícímu souhlas se zasíláním uvedených obchodních sdělení, je prodávající
oprávněn používat údaje kupujícího pro takovéto zasílání obchodních sdělení
kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá. Kupující je
oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Ceny zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou uváděny včetně DPH
včetně případného poplatku za likvidaci elektroodpadu, pokud z platných právních
předpisů vyplývá povinnost uhradit tento poplatek za likvidaci elektroodpadu. Uvedené
kupní ceny zboží nezahrnují náklady na dopravu zboží a na způsob platby kupní ceny,
které se liší v závislosti na výběru ze strany kupujícího učiněné v rámci objednávky a
které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Náklady
na dopravu zboží a na způsob platby kupní ceny jsou uvedeny ve webového rozhraní
obchodu.
4.2 Nabídka zboží prezentovaného ve webovém rozhraní obchodu platí do vyprodání zásob
či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. V případě nabídky prodeje omezeného
množství zboží za akční cenu je množství tohoto zboží uvedeno ve webovém rozhraní
obchodu. V případě, že nabídka zboží je omezena časově, je ve webovém rozhraní
uvedena toto časové omezení. Rozhodující je cena zboží k okamžiku jeho objednání
kupujícím.
4.3 Cenu zboží a případné související náklady či poplatky může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v případě platby předem kupující uhradí platbu bezhotovostně, a to převodem
na bankovní účet prodávajícího, č.ú.: č. 6012610399/0800, vedený u společnosti
Česká spořitelna, a.s., nebo prostřednictvím platební brány vybraných bank
uvedených ve webovém rozhraní obchodu nebo prostřednictvím bezhotovostního
převodu přes platební systémy/služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu,
b) dobírkou, kdy kupující zcela uhradí platbu dopravci při převzetí zboží,
c) v případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího kupující uhradí platbu
v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platební karty.
Možný způsob úhrady v každém konkrétním případě je závislý i na způsobu dopravy
zboží, který si kupující zvolí.
4.4 V případě, že kupující zvolí platbu při převzetí zboží, je kupující povinen uhradit tuto
platbu při převzetí zboží. U ostatních způsobů platby je platba splatná nejpozději
do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5 V případě, že kupující zvolí bezhotovostní platbu na bankovní účet prodávajícího, je
kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby,
který bude uveden v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím (odst. 2.11
obchodních podmínek). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
tuto platbu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6 V případě, že kupující zvolí platbu předem, prodávající není povinen dodat kupujícímu
zboží dříve, než kupující tuto platbu zcela uhradí.
4.7 Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.10 V případě zrušení objednávky (nebo její části) ze strany prodávajícího jsou peníze nebo
jejich příslušná část bez zbytečného prodlení vráceny zpět na číslo účtu, ze kterého byly
převedeny na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České republiky a na území
Slovenské republiky. V případě, že kupující požaduje dodat zboží na jiné území, než je
uvedeno v předchozí větě, není možné takovéto dodání zboží provést. Jednotlivé,
aktuálně možné způsoby dopravy jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu v rámci
vytvoření objednávky.
5.2 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží předáním zboží kupujícímu nebo jim určené
osobě v místě dodání uvedené kupujícím v jeho objednávce.
5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží kupujícímu na adresu,
kterou kupující uvede ve své objednávce,je kupující povinen převzít zboží v tomto
místě při jeho dodání.
5.4 Má-li prodávající kupujícímu zboží odeslat, je kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy
jej kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce. Dopravu zboží na adresu určení
zajišťuje prodávající. Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodává zboží v místě dodání
k prvním uzamykatelným dveřím.
5.5 V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno zboží doručovat kupujícímu
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen
uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s
jiným způsobem doručení, přičemž v tomto případě kupujícímu zaniká jeho právo na
dopravu zboží zdarma, pokud takovéto právo kupujícímu náleželo dle jeho původní
objednávky.
5.6 Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od dopravce převzít.
5.7 Pokud si kupující jako způsob doručení zboží vybere osobní odběr zboží v provozovně
prodávajícího a současně pokud kupující uhradí cenu zboží předem, obdrží od
prodávajícího unikátní kód (PIN) k dané objednávce. Kupující se zavazuje obdržený
PIN kód uchovávat v tajnosti a nezpřístupnit jej třetí osobě, ledaže se jedná o osobu,
která je kupujícím oprávněna k převzetí zboží od prodávajícího. Prodávající předá zboží
ve své provozovně takové osobě, která zná PIN kód sdělený prodávajícím kupujícímu
k dané objednávce, přičemž takováto osoba se považuje za osobu, která byla kupujícím
oprávněna k převzetí zboží od prodávajícího.
5.8 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží nejpozději do třiceti dnů od uzavření kupní
smlouvy, pokud kupující zvolil způsob úhrady kupní ceny při převzetí zboží. V případě,
že kupující zvolil jiný způsob úhrady kupní ceny, než který je uveden v předchozí větě,
prodávající odevzdá kupujícímu zboží nejpozději do třiceti dnů od uhrazení kupní ceny.
5.9 V případě, že kupující si v objednávce vybere osobní odběr zboží v provozovně
prodávajícího, je kupující povinen zboží si vyzvednout nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne, kdy mu prodávajícím byla oznámeno, že zboží je připraveno k vyzvednutí.
U ostatních způsobu dodání zboží kupujícímu, než který je uveden v první větě tohoto
odstavce, je kupující povinen zboží převzít při jeho dodání.
5.10 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delším než 5 pracovních dnů náleží
prodávajícímu úplata za uskladnění zboží v obvyklé výši.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE
SPOTŘEBITELEM
6.1 Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující–spotřebitel
(tedy nikoliv kupující-podnikatel) právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním
způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne, kdy kupující spotřebitel
nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
a) poslední kus zboží, objednal-li kupující-spotřebitel v rámci jedné objednávky více
kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo
částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.
6.2 Kupující-spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným
prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Kupující-spotřebitel může odstoupit
od kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře prodávajícího, který
tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, na adresu sídla prodávajícího nebo
elektronicky na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních
podmínek u označení prodávajícího. Kupující-spotřebitel není povinen použít uvedený
vzorový formulář prodávajícího.
6.3 Oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu
ve lhůtě uvedené v odst.6.1 těchto obchodních podmínek.
6.4 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží,
které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je
zachována, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.
6.5 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel náklady
spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.6 Kupující-spotřebitel je povinen zabalit zboží pro jeho přepravu zpět k prodávajícímu
tak, aby se předešlo případnému poškození zboží během této přepravy.
6.7 Zboží odeslané kupujícím-spotřebitelem prodávajícímu na dobírku nebude
prodávajícím převzato.
6.8 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
6.9 Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, a odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí
prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.10 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu
kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
6.11 Kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží
v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu,
aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající může
jednostranně započíst nárok na náhradu za snížení hodnoty vráceného zboží proti
nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.
6.12 Odstoupil-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších
smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro kupujícího spotřebitele
s výjimkou úhrad podle odst.6.9 a 6.11 těchto obchodních podmínek.
6.13 Ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující-spotřebitel nemůže
odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění
za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem
prodávajícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy poučil kupujícího-spotřebitele, že poskytnutím plnění
zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení
od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření
smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž
skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo
přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby,
jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno
s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném
kupujícím-spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení
jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných
k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující-spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu
v zapečetěném obalu, pokud jej kupující-spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich
dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití
volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém
období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující spotřebitel
fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo
započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím
výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy, kupující-spotřebitel byl poučen, ţe tím právo odstoupit od smlouvy
zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení o uzavřené kupní smlouvě nebo
potvrzení, že kupující-spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění
před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a že bere na vědomí, že
udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od kupní smlouvy.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRAN PRODÁVAJÍCÍHO
7.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy:
a) v případě, že kupující porušení svůj závazek z kupní smlouvy (zejména prodlení
kupujícího s úhradou ceny zboží nebo nákladů na dopravu zboží nebo nákladů na
způsob platby kupní ceny, prodlení kupujícího s převzetím zboží po uzavření kupní
smlouvy nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace vady
zboží ze strany prodávajícího),
b) v případě ztráty schopnosti prodávajícího plnit dle uzavřené kupní smlouvy
(zejména vyčerpání zásob prodávajícího ve vztahu ke zboží, jehož dodání
kupujícímu je předmětem uzavřené kupní smlouvy, nebo nemožnost dodání tohoto
zboží kupujícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou z důvodu nedostupnosti
tohoto zboží od jeho dodavatele nebo z důvodu ukončení dodávek tohoto zboží
od jeho dodavatele),
c) v případě, že u zboží, jehož dodání kupujícímu je předmětem uzavřené kupní
smlouvy, je na webovém rozhraní obchodu uvedeno, že toto zboží je momentálně
nedostupné (nebo jiný obdobná formulace) a toto zboží není možné dodat,
d) v případě, že cena zboží, jehož dodání je předmětem uzavřené kupní smlouvy, je
zjevně chybná (cena zboží je jiná, než je pro tento druh a typ zboží k okamžiku
uzavření kupní smlouvy obvyklé, a není ani ze strany prodávajícího uvedeno, že je
poskytována sleva z ceny nebo že zboží je nabízeno v rámci akce), nebo
e) v případě, že cena zboží, jehož dodání je předmětem uzavřené kupní smlouvy, se
výrazným způsobem změnila u dodavatele tohoto zboží.
7.2 V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních
podmínek a kupující před tímto odstoupením od kupní smlouvy již uhradil
prodávajícímu kupní cenu nebo její část, prodávající vrátí kupujícímu odpovídající
částku zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti
tohoto odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla daná částka
kupujícím uhrazena prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


8. PRÁVA KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující-spotřebitel požaduje a s nímž prodávající
souhlasil, a
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k
montáži nebo instalaci.
8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
a) že zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s
ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy
chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,
které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením,
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů
k použití, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu-spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.
Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl
vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným
způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
8.3 Ustanovení odst.8.2 těchto obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající
kupujícího-spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá
vlastnost zboží liší a kupující-spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně
souhlasil.
8.4 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující-spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
8.5 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou
montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím spotřebitelem
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl
prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li
o věc s digitálními vlastnostmi.
8.6 Kupující-spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let
od převzetí. Vytkl-li kupující-spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle
předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemůže zboží užívat.
8.7 Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi použitého zboží se doba pro vytknutí
vady podle odst.8.6 zkracuje na jeden rok.
8.8 Prodávající přijímá reklamace v kterékoliv své provozovně, případně i v sídle nebo
místě podnikání. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli při uplatnění reklamace
písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující-spotřebitel reklamaci uplatnil,
co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje a
kontaktní údaje kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení
reklamace. V případě, že kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku, prodávající bez zbytečného odkladu doručí
kupujícímu-spotřebiteli prostřednictvím e-mailu, je-li prodávajícímu znám e-mail
kupujícího, potvrzení o uplatnění reklamace.
8.9 Právo z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo
u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
8.10 Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby
může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený
způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to
se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího-spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné
nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by
zboží mělo bez vady.
8.11 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu spotřebiteli
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro
který kupující-spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží
na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena
v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede
demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí
náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující-spotřebitel zboží v přiměřené době poté,
co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu
úplata za uskladnění zboží; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše
obvyklá.
8.12 Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2
občanského zákoníku,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, ţe vada nebude odstraněna
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího-spotřebitele.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží,
které kupující-spotřebitel obdržel.
8.13 Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se
za to, že vada není nevýznamná.
8.14 Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující spotřebitel
o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může kupující-spotřebitel od smlouvy
odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
8.15 Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu-spotřebiteli
kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující-spotřebitel
prokáže, že zboží odeslal.
8.16 Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě
prodávajícím určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě
pro kupujícího-spotřebitele bližším, kupující-spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je
určen k provedení opravy.
8.17 Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující-spotřebitel
platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
8.18 Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu
kupujícího-spotřebitele, s čímž kupující-spotřebitel souhlasí.
8.19 V případě, že prodávající poskytne kupujícímu-spotřebiteli záruku za jakost zboží,
prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli nejpozději při převzetí zboží potvrzení
o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě, přičemž v tomto případě se práva a
povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele z poskytnuté záruky za jakost řídi
obsahem vydaného záručního listu.


9. PRÁVA KUPUJÍCÍHO-PODNIKATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ
9.1 V případě kupujícího–podnikatele se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícíhopodnikatele
z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží řídí
občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami.
9.2 Právo z vadného plnění kupujícímu-podnikateli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo
u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání


10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
10.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
10.2 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy info@petlando.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající
na elektronickou adresu kupujícího, je-li mu známa.
10.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení
sporů mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem z kupní smlouvy.
10.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
10.6 Kupující-podnikatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.
2 občanského zákoníku.
10.7 Prodávající zajišťuje v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, v platném znění, zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků
určeného k jeho ekologické likvidaci.


11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady ochrany osobních
údajů, který je dostupný na následující webové stránce Zásady ochrany osobních údajů.
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito Zásadami ochrany osobních
údajů řádně seznámil a že s nimi souhlasí.                                                                                                           

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
12.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou
informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se
zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Kupující je oprávněn svůj souhlas
se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího kdykoliv odvolat.
12.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž
by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas
podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
13.2 Volbou práva dle odst.13.1obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a
jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o
právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní
smlouvy.
13.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. 7. 2023 a plně nahrazují
předchozí obchodní podmínky.

 V Havířov - Prostřední Suchá dne 14. 7. 2023

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adresát:
HMF Commerce s.r.o.
sídlo U Pošty 375/2, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
e-mail: info@petlando.cz
datová schránka: 8u4ztyy
Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
Oznamuji/oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od smlouvy o koupi tohoto zboží:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Datum objednání (číslo objednávky) nebo číslo prodejního dokladu:
..............................................................................................................................................................
Údaje o kupujícím/kupujících *):
Jméno a příjmení: .....................................................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................................
Žádám/žádáme*) o vrácení kupní ceny na následující bankovní účet:
......................................................................
Důvod vrácení (nepovinné):
...................................................................................................................................................................
Zboží doručte/zašlete prodávajícímu na adresu jeho sídla: HMF Commerce s.r.o., sídlo U Pošty 375/2, 735 64
Havířov-Prostřední Suchá.
Datum a místo: .......................................... Podpis kupujícího/kupujících*):......................................
*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte